คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.09.2564
1

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ ผ่านระบบ Web Conference โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.09.2564
2

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 43/2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบ Web Conferenceโดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.09.2564
6

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ รัตนบัลลัง นักวิชาการมาตรฐาน เป็นคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”ปลาช่อนแม่ลา” เพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1.นางสมพิศ คนชม โดยบูรณาการร่วมกับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำแม่ลา และประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาระบบแปลงใหญ่จังหวัดสิงห์บุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

17.02.2564

ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้สำหรับการสัมมนา ภายใต้โครงการค่าใข้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดทำเอกสารเพื่อใช้สำหรับการสัมมนา ภายใต้โครงการค่าใข้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ โดยนางสุนันทา สร้อยคำหลา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,395.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

23.12.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02