วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสัมมนาเรื่อง “Singburi ๔D อุตสาหกรรมดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี” ณ ห้องโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการบรรยาย ๒ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ ๑ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ซึ่งมีนางสาวจิตติยา ชูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม ๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรในการบรรยาย และหัวข้อที่ ๒ เรื่อง “การบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน” ซึ่งมี นางสาวนิรนาฏ ไชยศิริ วิศวกรชำนาญการ กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม ๒ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีนายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัด เข้าร่วม จำนวน ๗๕ ราย และวิสากิจชุมชน ผู้ที่สนใจ จำนวน ๒๘ ราย รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๓ ราย